January 2018

Annakut Distribution

13th Annual Pratishtha day of Shree Ram-Shyam-Ghanshyam Maharaj at SGVP was celebrated by Gurukul Parivar on the auspicious day of Vasant Panchami, Shikshapatri Jayanti, January 22. 2018 in the holy presence of Sadguruvarya Shastri Shree Madhavpriyadasji Swami and elder saints, students and devotees.

image: